algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Clicks and Content en hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Clicks and Content heeft zijn hoofdzetel in Zeesterlaan 33, 8450 Bredene en ondernemingsnummer 0794.200.069.


Artikel 2. Offertes

Clicks and Content valt onder de kleine ondernemingsregeling en is vrijgesteld van BTW. Een kennismaking en schets van de opdracht zijn gratis. De opgemaakte offerte blijft 30 dagen geldig, met oog op die specifieke opdracht. Hierop zal de latere factuur gebaseerd worden. Na schriftelijke of digitale goedkeuring van de opdrachtgever, is de overeenkomst bindend en kan de opdracht uitgevoerd worden.

Als de opdracht nog wordt gewijzigd na de offertebevestiging, kunnen prijsofferte en leveringstermijnen worden herzien.


Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Clicks and Content garandeert als uitvoerder een professioneel en degelijk resultaat in overeenstemming met de actuele normen in dit vakgebied.

 

Artikel 4. Herzieningen

De opdrachtgever heeft recht op 1 revisie (betreffende copywritingopdrachten), tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.

 

Artikel 5. Eigendomsrechten

Tot de factuur volledig betaald is blijven de geleverde teksten eigendom van Clicks and Content. Na de betaling neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht over en is aansprakelijk voor het eindproduct.

 

Artikel 6. Geheimhouding

Alle informatie over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk tegenover derden. Behalve na uitdrukkelijke vraag en/of toestemming van de opdrachtgever.

Er wordt toestemming gevraagd aan de opdrachtgever om zijn identiteit, eventuele recensies en een vermelding naar de website of sociale mediakanalen te delen op de website/sociale mediakanalen van Clicks and Content.

Er wordt via mail toestemming gevraagd aan de opdrachtgever om gemaakte bedrijfsfoto's te mogen publiceren op de website en/of sociale mediakanalen van Clicks and Content.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van Clicks and Content. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert als copywriter uiteraard wel origineel en authentiek werk af te leveren.

Clicks and Content is niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten afkomstig uit het bronmateriaal van de opdrachtgever.

Clicks and Content is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die de opdrachtgever niet heeft opgemerkt of gemeld voor de afgesproken herzieningsronde.

 

Artikel 8. Klachten

Klachten over facturen of diensten moeten gecommuniceerd worden binnen de 10 dagen na aflevering. De klachtenmail bevat een gedetailleerde motivering en bewijsvoering.

Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. Clicks and Content is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur.

 

Artikel 9. Facturatie

De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Als het verzoek tot aanpassing langer dan 10 dagen op zich laat wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd.

De betalingstermijn vermeld op de factuur bedraagt 4 weken en geldt als uiterste betaaldag.

Het gedeeltelijk of volledig niet betalen van de factuur geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Bovendien volgen verwijlintresten van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur. (art. 1147 BW)

 

Artikel 10. Voorschotten

Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot.

Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50 % worden gevraagd, tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Artikel 11. Wijziging opdracht

Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van Clicks and Content aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur uiteraard het meerwerk.)

 

Indien de opdrachtgever de aard en/of het volume van de opdracht wijzigt ná de offertebevestiging, dan stelt Clicks and Content een nieuwe offerte op met gewijzigde termijnen en tarieven. De opdrachtgever is wel verplicht het reeds uitgevoerde werk en de reeds gemaakte kosten te vergoeden.


Artikel 12. Verzuim opdrachtgever

Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Clicks and Content de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Als de opdrachtgever de opdracht annuleert ondanks dat deze reeds gestart was, kan Clicks and Content 30% van het totaalbedrag van de offerte in rekening brengen voor de reeds gewerkte uren.

 

Artikel 13. Bewijs

De opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

 

Artikel 14. Bevoegdheid

Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van onze zaak/vennootschap zijn bevoegd in geval van een geschil.


Artikel 15. Bedrijfsfoto's

Bedrijfsfoto's worden steeds bewerkt door Clicks and Content voor de aflevering van het eindproduct, tenzij uitzonderlijk anders afgesproken met de opdrachtgever.

Fotografie-opdrachten zijn uiteenlopend. Daarom dient de opdrachtgever voor het uitvoeren van de opdracht zo duidelijk mogelijk te briefen aan Clicks and Content wat de wensen zijn. Op basis hiervan wordt een offerte opgemaakt.

Hou er rekening mee dat bij fotografie-opdrachten het meeste werk in de nabewerking kruipt. Boven de uren fotograferen komen er minstens 2 à 3 uren bewerktijd bij. Dit wordt mee opgenomen in de offerte.